ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์

 
  มาตรฐาน ง 2.1   เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน  
     
 

 
  รายวิชา   คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop  
  ประเภท   รายวิชาเพิ่มเติม  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  
  เวลา   40 ชั่วโมง  
  จำนวน   1.0 หน่วยกิต  
  ครูผู้สอน   นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ  

ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิกการเขียนรูปการวาดรูปด้วยโปรแกรมวาดภาพกราฟและรูปกราฟพื้นฐาน การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟการพิมพ์รูปภาพงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสร้างภาพโดยใช้คำสั่งพื้นฐานจากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบอักษร พิมพ์งาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้

 
ผลการเรียนที่คาดหวัง
 
        1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
        2. เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop ได้
        3. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีสี และสามารถเลือกหลักการใช้สีได้
        4. อธิบายเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
        5. สามารถปรับแต่งภาพให้คมชัดได้
        6. สามารถตัดต่อภาพได้
        7. สามารถสร้างตัวอักษรรูปแบบต่างๆ ได้
        8. สามารถจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ได้

 
บทที่เวลาเรียน (ชั่วโมง)
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)1
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Photoshop 6
2. การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop 8
3. การใช้เครื่องมือพื้นฐาน 8
4. การจัดการตัวหนังสือ 8
5. การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ 10
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)1
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์