ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง
  1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
  2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
  3. เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 30 ข้อ ให้คลิกที่ปุ่ม "ตรวจคำตอบ" เพื่อดูผลคะแนน
   
1. โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ผลิตโดยบริษัทใด ?
  ก. Microsoft office
ข. Google
ค. Adobe
ง. Apple
 
2. โปรแกรม Photoshop ใช้สำหรับทำอะไร ?
  ก. ใช้สำหรับตัดต่อวีดิโอ
ข. ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม
ค. ใช้สำหรับถ่ายภาพ
ง. ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก
 
3. เมนู File หมายถึงอะไร ?
  ก. รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
ข. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
ค. รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
ง. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์
 
4. เมนู Edit หมายถึงอะไร ?
  ก. รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
ข. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
ค. รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
ง. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์
 
5. เมนู Image หมายถึงอะไร ?
  ก. รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ
ข. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ
ค. รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ
ง. รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์
 
6. การใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึงการใช้สีแบบใด ?
  ก. การใช้สีเดียว
ข. การใช้สีคู่
ค. การใช้สีแตกต่าง
ง. การใช้สีที่ใกล้เคียงกัน
 
7. การใช้สีกลมกลืน (Harmony) หมายถึงอะไร ?
  ก. การแตกแยกกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้งกัน
ข. การแตกต่างกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้งกัน
ค. การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้ง
ง. การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้ง
 
8. Total Value Harmony หมายถึงอะไร ?
  ก. กลมกลืนคนละสี
ข. กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง
ค. กลมกลืนสีต่างกัน
ง. กลมกลืนด้วยค่าน้ำหนักของสีเดียว
 
9. Simple Harmony หมายถึงอะไร ?
  ก. กลมกลืนคนละสี
ข. กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง
ค. กลมกลืนสีต่างกัน
ง. กลมกลืนด้วยค่าน้ำหนักของสีเดียว
 
10. Two Colours Mixing หมายถึงอะไร ?
  ก. สีกลมกลืนโดยใช้สีเดียว
ข. สีกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม
ค. สีกลมกลืนโดยใช้แม่สี
ง. สีกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี
 
11. เมื่อทำการปรับค่า Radius ทีละนิดหากคลิกเมาส์ค้างไว้จะเกิดอะไรขึ้น ?
  ก. คอมพิวเตอร์จะ error
ข. ไม่แสดงผลใดๆ
ค. คอมพิวเตอร์จะแสดงผลช้า
ง. ไม่มีการทำงานใดๆ เกิดขึ้น
 
12. หากต้องการคัดลอก ต้องกดคำสั่งใด ?
  ก. Ctrl + C
ข. Ctrl + V
ค. Ctrl + Z
ง. Ctrl + B
 
13. การเติมสีสันในรูปภาพควรใช้คำสั่งอะไร ?
  ก. Image > Photo filter…
ข. Image > Color lookup…
ค. Image > Curves...
ง. Image > Color Balance...
 
14. หลังจากแต่งสีรูปภาพแล้วควรใช้คำสั่งอะไรในการปรับแสงให้กับรูปภาพ ?
  ก. Image > Photo filter…
ข. Image > Color lookup…
ค. Image > Curves...
ง. Image > Color Balance...
 
15. การเพิ่มความคมชัดของรูปภาพควรใช้คำสั่งอะไร ?
  ก. Filter > Sharpen > Sharpen More....
ข. Filter > Sharpen > Sharpen....
ค. Filter > Sharpen > Sharpen Edges....
ง. Filter > Sharpen > Smart Sharpen....
 
16. การใช้คำสั่ง File -> Open ในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อต้องการทำอะไร ?
  ก. เพื่อเปิดการตั้งค่า
ข. เพื่อเปิดรูปภาพวัตถุที่ยังไม่ได้ทำการตัดภาพพื้นหลัง ขึ้นมาแก้ไขบนโปรแกรม
ค. เพื่อเปิดการใช้งาน
ง. เพื่อเปิดข้อมูลที่จะแก้ไข
 
17. หากคลิกขวา Layer ที่ชื่อ Background และเลือก Duplicate Layer.. จะเกิดอะไรขึ้น ?
  ก. วิธีเพิ่มภาพพื้นหลัง
ข. เปิดภาพ Background
ค. วิธีนี้เป็นการ Copy Layer ที่ชื่อ Background
ง. วิธีเพิ่ม Layer
 
18. มี Layer อยู่ 2 Layer ให้ทำการปิดการแสดงวัตถุของ Layer ที่ชื่อ Background โดยให้สังเกตที่รูปดวงตา ตรงข้างหน้า Layer ต้องไม่มีรูปอะไร ?
  ก. รูปสี่เหลี่ยมทึบ
ข. รูปมือ
ค. รูปพู่กัน
ง. รูปดวงตา
 
19. เมื่อคลิกลงบนพื้นหลังสีม่วงแล้ว จะปรากฏเส้นประล้อมรอบพื้นที่ๆ ที่เราเลือกไว้ นั้นหมายความว่าอะไร ?
  ก. กำลังเลือกพื้นที่นั้นอยู่
ข. กำลังตัดภาพ
ค. เลือกพื้นที่ที่ไม่มีอยู่
ง. เลือกอุปกรณ์
 
20. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ขั้นตอนการบันทึกรูปภาพให้พื้นรูปภาพเป็นแบบโปร่งใส?
  ก. File -> Open…
ข. File -> Save
ค. File -> Save As…
ง. File -> Save for Web…
 
21. เมื่อต้องการสร้าง Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้กับรูปภาพที่เราต้องการต้องเลือกใช้เครื่องมือใด ?
  ก. Rectangular Marquee Tool
ข. Elliptical Marquee Tool
ค. Single Rom Marquee Tool
ง. Single Column Marquee Tool
 
22. เมื่อคลิกเมาส์ที่เมนู Select -> Inverse เพื่อกระทำสิ่งใด ?
  ก. เพื่อทำการขยายขนาดส่วนที่เราได้เลือกไว้
ข. เพื่อทำการกลับส่วนที่เราได้เลือกไว้เป็นตรงกันข้าม
ค. เพื่อทำการลดขนาดส่วนที่เราได้เลือกไว้
ง. เพื่อทำการยกเลิกส่วนที่เราได้เลือกไว้
 
23. การเทสีลงในส่วนของกรอบภาพควรใช้เครื่องมือใด ?
  ก. Gradient Tool
ข. 3D Material Drop Tool
ค. History Brush
ง. Paint Bucket Tool
 
24. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวาดภาพแบบบิตแมป ?
  ก. Brush tool
ข. Crop tool
ค. Paint Bucket tool
ง. Gradient tool
 
25. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้าง Selection ?
  ก. Selectionใช้ได้กับภาพบิตแมป
ข. Selection ใช้ได้กับภาพบิตแมปและเวคเตอร์
ค. Selection ใช้เลือกบางส่วนของภาพ
ง. Selection ใช้ได้กับเฉพาะภาพเวคเตอร์เท่านั้น
 
26. การเปิดไฟล์รูปภาพเพื่อตัดต่อภาพ ปกติแล้วควรใช้คำสั่งใด ?
  ก. ใช้คำสั่ง File -> Open
ข. ใช้คำสั่ง File -> New
ค. ใช้คำสั่ง File -> Save
ง. ใช้คำสั่ง File -> Save As
 
27. ใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้เพื่อลากตามเส้นของภาพที่ต้องการตัดต่อ ?
  ก. Quick Selection Tools
ข. Magic wand Tool
ค. History Brush
ง. Paint Bucket Tool
 
28. การปรับขนาดรูปภาพสามารถใช้ปุ่มลัดใด ?
  ก. กด Ctrl + V
ข. กด Ctrl + T
ค. กด Ctrl + C
ง. กด Ctrl + S
 
29. ข้อใดคือเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่เป็นตัวอักษรในแนวตั้ง ?
  ก. Horizontal Type Tool
ข. Vertical Type Tool
ค. Horizontal Type Mask Tool
ง. Vertical Type Mask Tool
 
30. หากต้องการสร้างตัวอักษรในรูปภาพ ต้องเลือกที่เครื่องมือใด ?
  ก. Marquee
ข. Crop
ค. Horizontal Type
ง. Pen
 
ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
คำตอบที่ถูกต้อง :
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์