ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
ผู้พัฒนาบทเรียน
ประวัติผู้พัฒนาบทเรียน
 
  นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ
 
ชื่อ   นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์   083 359 9922
e-Mail   rungkit@ppw.ac.th  
ที่ทำงาน   โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
สพม.เขต 27
ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ถ.สัสดี
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
สมรส   นางสิรินทร์ธร เอราวรรณ
บุตรคนโต   เด็กชายพัสกร เอราวรรณ
บุตรคนเล็ก   เด็กชายศิระกร เอราวรรณ
 
 
ประวัติการศึกษา    
พ.ศ.2558  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี
พ.ศ.2554  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พ.ศ.2548  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2543  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์-คณิต
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์