ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
บรรณานุกรม
 
  • เกียรติพงษ์ บุญจิตร. (2552). คู่มือ Photoshop CS4 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์.นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด.

  • ______. (2553). Photoshop Photo Process Techniques. นนทบุรี:ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด.

  • ทัศยาภรณ์ เกื้อหนุน. (2551). เทคนิคภาพสวยด้วย Photoshop. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น.ทิว เดียร์. (2552). ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องดิจิตอล. นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์ จำกัด.

  • ธนัชสร จิตต์เนื่อง. (2552). แต่งภาพดิจิตอลสวยทันใจด้วย Photoshop CS4. กรุงเทพมหานคร :เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด.

  • รัชตา ซึ้งสุนทร. (2552). The Adobe Photoshop CS4 Book for Digital Photographers(คัมภีร์ตกแต่งภาพดิจิตอลระดับมืออาชีพ). กรุงเทพมหานคร : ฟิวเจอร์ เกมเมอร์.

เว็บไซต์เรียนรู้เพิ่มเติม
 
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์