ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
 
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ง30241 คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง30241 คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

           โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

           การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือบทเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่

           บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง30241 คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 5 บท

วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

 1. ศึกษา-คำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ
 2. กำหนดให้นักเรียนทำการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และโครงสร้างรายวิชา (เมนู แนะนำรายวิชา)
 3. เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง30241 คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 4. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนที่ได้
 5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทที่ 1 โดยเริ่มศึกษา สาระสำคัญ และ จุดประสงค์การเรียนรู้
 6. นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละบท
 7. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแต่ละบท
 8. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว คลิกเมนู แบบฝึกหัด เพื่อนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดส่งครู
 9. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน ของบทที่ 1
 10. จากนั้นนักเรียนศึกษาบทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลำดับ ซึ่งในการศึกษาในแต่ละบท จะปฏิบัติเหมือนกับบทที่ 1
 11. เมื่อศึกษาแล้ว ให้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์