ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
บทที่ 5
สาระสำคัญประจำบทเรียน
 
        โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ซึ่งในในการทำงานจริงคงจะไม่ได้มีการสร้างเพียงแต่ภาพอย่างเดียว มีหลายครั้งที่จะต้องใส่ตัวอักษรประกอบกับการทำงานอีกด้วยใน Adobe Photoshop ผู้ใช้สามารถสร้างตัวอักษรได้หลากหลายรูปแบบและยังรองรับการทำงานกับตัวอักษรภาษา ไทยได้มากขึ้น ช่วยให้การใช้งานทำได้ง่ายและดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นยังต้องการให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของท้องถิ่น มีสำนึกนึกรักบ้านเกิด อีกด้วย
จุดประสงค์การเรียนรู้
 
  1. สามารถค้นหาข้อมูลที่มีความสำคัญประเภทต่างๆในท้องถิ่นได้
  2. สามารถสรุปข้อมูลเพื่อนำมาสร้างใบปลิวได้
  3. สามารถจัดวางรูปแบบที่เหมาะสมในการทำใบปลิวได้
  4. สามารถสร้างใบปลิว จำนวน 1 ชิ้นได้อย่างน่าสนใจ
  5. สามารถสร้างแผ่นพับ จำนวน 1 ชิ้นได้อย่างน่าสนใจ
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์