ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
บทที่ 4
สาระสำคัญประจำบทเรียน
 
    โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ซึ่งในในการทำงานจริงคงจะไม่ได้มีการสร้างเพียงแต่ภาพอย่างเดียว มีหลายครั้งที่จะต้องใส่ตัวอักษรประกอบกับการทำงานอีกด้วยใน Adobe Photoshop ผู้ใช้สามารถสร้างตัวอักษรได้หลากหลายรูปแบบและยังรองรับการทำงานกับตัวอักษรภาษา ไทยได้มากขึ้น ช่วยให้การใช้งานทำได้ง่ายและดีขึ้นกว่าเดิม

จุดประสงค์การเรียนรู้
 
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ Type Tool เพื่อใช้ในการสร้างตัวอักษรได้หลากหลายรูปแบบและยังรองรับการทำงานกับตัวอักษรภาษาไทยได้มากขึ้น (K)
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิค Glowing Text เพื่อใช้ในการสร้างตัวอักษรได้หลากหลายรูปแบบ (K)
  3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ Type Mask เพื่อใช้ในการสร้างข้อความภาพได้หลากหลายรูปแบบ (K)
  4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างตัวอักษรแสงนีออน ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกทักษะการตกแต่ง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อความตัวอักษรได้ (K)
  5. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Type Tool ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกสร้างตัวอักษรเพื่อใช้ในงานของตนได้ (P)
  6. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Type Tool ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกสร้างตัวอักษรและการบิดข้อความเพื่อใช้ในงานของตนได้ (P)
  7. นักเรียนสามารถใช้เทคนิค Glowing Text ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกสร้างรูปแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในงานของตนได้ (P)
  8. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Type Mask ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกสร้างข้อความภาพเพื่อใช้ในงานของตนได้ (P)
  9. นักเรียนสามารถสร้างข้อความตัวอักษรแสงนีออนโดยใช้เครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ (P)
  10. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุข สนุก และมีความสนใจในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง (A)
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์