ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
บทที่ 3
สาระสำคัญ
 
     โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ซึ่งในหน่วยนี้เราจะได้รู้จักกับการใช้เครื่องพื้นฐานในการตกแต่ง หรือแก้ไขภาพของโปรแกรม Adobe Photoshop
จุดประสงค์การเรียนรู้
 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ Crop Tool เพื่อใช้ในการตกแต่ง แก้ไขภาพ ในโปรแกรม Adobe Photoshop (K)
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ Marquee Tool เพื่อใช้ในการเลือกวัตถุเฉพาะส่วนที่ต้องการในโปรแกรม Adobe Photoshop (K)
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ Lasso Tool เพื่อใช้ในการเลือกวัตถุตามขอบเขตและทิศทางที่กำหนดในโปรแกรม Adobe Photoshop (K)
 4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ Lasso Tool เพื่อช่วยในการเพิ่มหรือลบเฉพาะส่วนของภาพได้ง่ายและสะดวก โดยโปรแกรมจะเติมเต็มส่วนที่ต้องการลบหรือส่วนที่ต้องการเพิ่มอัตโนมัติโปรแกรม Adobe Photoshop (K)
 5. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Crop Tool ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกทักษะการตกแต่ง แก้ไข การลบพื้นหลังหรือส่วนที่ไม่ต้องการออกได้ (P)
 6. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Marquee Tool ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกเลือกวัตถุเฉพาะส่วนที่ต้องการมาใช้งานได้ (P)
 7. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Lasso Tool ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกเลือกวัตถุและทิศทางใช้ในงานของตนได้ (P)
 8. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ Lasso Tool ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกเลือกการเพิ่มหรือลบเฉพาะส่วนของภาพในงานของตนได้ (P)
 9. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุข สนุก และมีความสนใจในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง (A)
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์