ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์
 หน้าแรก  แนะนำการใช้บทเรียน  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  กระดานถามตอบ & สมุดเยี่ยม (Facebook)  ผู้พัฒนาบทเรียน
 
 
 
   บทเรียนหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop
บทที่ 2 การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
บทที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
บทที่ 4 การจัดการตัวหนังสือ
บทที่ 5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้
แบบทดสอบหลังเรียน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop : ห้องเรียนออนไลน์ครูเรืองกิตต์
บทที่ 1
สาระสำคัญประจำบทเรียน
 
  โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ทั้งงานบนเว็บและงานสิ่งพิมพ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 
 1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ (K)
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมและสามารถบอกขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ (K)
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการนำภาพเข้าสู่โปรแกรมและการบันทึกไฟล์ภาพและสามารถอธิบายขั้นตอนการนำภาพเข้าสู่โปรแกรมและบันทึกไฟล์ภาพของโปรแกรม Adobe Photoshop (K)
 4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจฟอร์แมตของภาพต่างๆสามารถอธิบายความหมายของฟอร์แมตภาพแต่ละชนิดในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ (K)
 5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของการใช้งาน Layer และสามารถบอกคำสั่งการรวม Layer ในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ (K)
 6. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการทำงานด้านต่างๆ ได้ (P)
 7. นักเรียนสามารถใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกทักษะการตกแต่ง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรูปภาพ (P)
 8. นักเรียนสามารถใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop ในการฝึกทักษะการนำภาพเข้าสู่โปรแกรมและการบันทึกไฟล์ภาพ (P)
 9. นักเรียนสามารถใช้ฟอร์แมตภาพแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน (P)
 10. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของ Layer ได้
 11. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุข สนุก และมีความสนใจในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อตกแต่งภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง (A)
 
 
 
 
ห้องเรียนออนไลน์ของครูเรืองกิตต์